KONTAKT

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJA I POUCZENIE

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) jest LEGE-DENT s.c. Leszek Gembski, Aleksandra Gembska z siedzibą w Warszawie ul. Bluszczańska 76 lok. 9, 00-712 warszawa, tel. 22 891 25 55, e-mail legedent@legedent.pl.

 2. Pani / Pana dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów. Marketing będzie prowadzony w szczególności poprzez wysyłanie informacji i ofert marketingowych na podany adres e-mail, przedstawianie ich telefonicznie;

 2. podjęcia działań przed zawarciem, podczas zawierania i po zrealizowaniu umowy na dostawę produktów Administratora, a także jej rozliczenia (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  Przetwarzanie danych dla ww. celów nie wymaga zgody osoby, której dane dotyczą.

 1. korzystania z prowadzonej przez Administratora usługi wysyłania newslettera na podany adres e-mail, o ile Pani / Pan wyraziła / wyraził zgodę na otrzymywanie takich wiadomości (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 2. wypełniania ankiet, zbierania informacji o wyrobach, walidacji produktów Administratora, co będzie realizowane na podstawie Pani / Pana zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: spółkom powiązanym, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie.

 2. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

 1. istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym;

 2. przez czas niezbędny do wykonywania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych (o ile taka umowa została zawarta);

 3. obowiązywania zgody na otrzymywanie newslettera, do czasu jej cofnięcia (wypisania się z newslettera).

 1. Ma Pani / Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

 2. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (w odniesieniu do usługi otrzymywania newslettera), może Pani / Pan w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę, wysyłając e-maila do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych, może Pani / Pan w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.

 4. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zaś od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymywania materiałów marketingowych, w tym newslettera oraz zawarcia i wykonania umowy.

 6. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

Kontakt

Lege-Dent s.c.

ul. Bluszczańska 76 lok. usł. 9
00-712 Warszawa

E-mail: legedent@legedent.pl

Tel.: 22 891 25 50
22 891 25 55
504 178 129

Godziny otwarcia sklepu: pn-pt: 9.00 - 17.00
sb: 9.00 - 13.00